ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN


image_pdfimage_print

ALGEMENE VOORWAARDEN APARTT WONEN MAKELAARS

Artikel 1 – toepasselijkheid

1.1 Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen APARTT WONEN en de opdrachtgever.

1.2 De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

1.3 Door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen

Artikel 2 – definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Apartt Wonen: de (rechts)persoon die krachtens de opdrachtbevestiging de opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling van de opdrachtgever aanvaardt.

1.2 Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht tot het vinden van een woonruimte (huur/verhuur aankoop/verkoop)of bedrijfsruimte (vastgoedbeleggingen), dan wel het vinden van een huurder of koper voor zijn woonruimte dan wel bedrijfsruimte aan Apartt Wonen verstrekt.

Artikel 3 – Inhoud van de opdracht bij bemiddeling:

3.1 Onverlet hetgeen is beschreven in de artikelen 5 t/m 10 van deze algemene bepalingen zijn op een overeenkomst van opdracht tot bemiddeling tussen Apartt Wonen en de opdrachtgever de artikelen 3 en 4 van toepassing.

3.2 Onder een overeenkomst van opdracht tot bemiddeling wordt verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot de bemiddeling door Apartt Wonen in het tot stand komen van een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een derde, zoals bedoeld in artikel 7:425 BW, waarbij tenminste aan de door Opdrachtgever gegeven specificaties wordt voldaan.

3.3 Apartt Wonen heeft slechts een bemiddelende rol in de overeenkomst die tot stand komt tussen opdrachtgever en een derde, waarbij Apartt Wonen op geen enkele wijze partij zal zijn bij de overeenkomst. Dit houdt tevens in dat Apartt Wonen op geen enkele wijze aansprakelijk zal zijn voor eventuele schadelijke cq. negatieve gevolgen van de overeenkomst die gesloten is tussen de opdrachtgever en een derde en/of als de opdrachtgever op welke wijze dan ook schade dan wel nadeel zal ondervinden van de met de derde gesloten overeenkomst. Uiteraard zal Apartt Wonen bij de uitvoering van haar opdrachten zorgvuldig mogelijk handelen, echter geheel voor rekening en risico van opdrachtgever.

3.4 De opdrachtgever vrijwaart Apartt Wonen tegen alle aanspraken van derde op vergoeding van schade zoals onder meer bedoeld in artikel 3.3

3.5 Ter afwering van eventuele aansprakelijkheid kunnen werknemers van Apartt Wonen zich op het in artikel 3.3 gestelde beroepen.

3.6 Eveneens wordt uitgesloten iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het zoekraken van schriftelijke of elektronische documenten en sleutels.

3.7 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen, beogen de Opdrachtgever en Apartt Wonen niet dat Apartt Wonen door de Opdrachtgever zal worden gevolmachtigd, zoals is bedoeld in artikel 3:60 BW, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten of dat Apartt Wonen uit hoofde van een lastgeving, als bedoeld in artikel 7:414 BW, voor rekening van de Opdrachtgever rechtshandelingen verricht.

Artikel 4 – Vergoeding bij bemiddeling:

4.1 De Opdrachtgever is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd indien er gedurende de looptijd van de opdracht tussen de opdrachtgever en een derde die zijn object heeft laten opnemen op de website.

4.2 De Opdrachtgever is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd indien de overeenkomst met een derde weliswaar tot stand is gekomen nadat de overeenkomst van opdracht tussen Apartt Wonen en de opdrachtgever (door opzegging of anderszins) is beëindigd, maar de overeenkomst met een derde tot stand komt als gevolg van de door Apartt Wonen verrichte diensten en/of omdat de opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met artikel 5 lid 1 en 5 lid 4 hierna en/of omdat de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst buiten Apartt Wonen om met derden onderhandelingen heeft gevoerd om zelf een overeenkomst tot stand te brengen dan wel als ondanks een onherroepelijk aanbod van de opdrachtgever tot aangaan van een overeenkomst, de opdrachtgever bij aanvaarding door de verhuurder/verkoper/tussenpersoon de huurovereenkomst niet gestand doet of afwijzing door de verhuurder/verkoper/tussenpersoon door niet aan de verhuurder/verkoper/tussenpersoon toe te rekenen omstandigheden er toe leiden dat er geen overeenkomst tot stand komt.

4.3 Indien er tussen de Opdrachtgever en een derde die zijn object eerder liet opnemen op de website van Apartt Wonen na de datum van beëindiging van de overeenkomst van opdracht een overeenkomst tot stand komt, wordt deze overeenkomst, behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs, geacht tot stand te zijn gekomen door bemiddeling van Apartt Wonen en is de opdrachtgever de volledige vergoeding verschuldigd, tenzij de wet zich hiertegen zou verzetten.

Artikel 5 – Opdracht Algemeen:

5.1 De Opdrachtgever zal aan Apartt Wonen alle informatie en bescheiden verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht en Opdrachtgever staat in voor de juistheid daarvan.

5.2 Apartt Wonen zal de Opdrachtgever op de hoogte houden van de werkzaamheden en zal de Opdrachtgever verantwoording doen van de wijze waarop zij zich van haar taken heeft gekweten. Indien Apartt Wonen bedragen heeft ontvangen of betaald ten gunste respectievelijk ten laste van de Opdrachtgever doet zij daarvan rekening.

5.3 Iedere opdracht wordt geacht te worden gegeven aan en aanvaard door Apartt Wonen, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht wordt uitgevoerd door een of meerdere bepaalde personen in dienst van Apartt Wonen. Het is Apartt Wonen toegestaan om de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit te (laten) voeren door derden (bijvoorbeeld gespecialiseerde bouwkundige inspecteurs), die niet bij haar in dienst zijn, mits de Opdrachtgever daarvoor voorafgaande toestemming heeft verleend. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk wetboek (BW) en artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt indien meerdere personen opdracht hebben ontvangen, wordt uitgesloten.

5.4 De Opdrachtgever onthoudt zich van alle activiteiten die de opdracht aan Apartt Wonen doorkruisen en/of die Alyuva Makelaars in de uitvoering van de opdracht kunnen belemmeren.

Artikel 6 – Hoogte vergoeding en betaling:

6.1 De in de opdrachtbevestiging genoemde vergoeding(en) voor de werkzaamheden (het loon zoals bedoeld in artikel 7:405 dan wel artikel 7:426 BW) omvat de vergoeding van de door Apartt Wonen gemaakte en te maken onkosten in verband met de opdracht, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is bepaald.

6.2 De Opdrachtgever dient uiterlijk tegelijk met de eerste (huur)termijn en overige (huur)kosten het loon en andere kosten aan Apartt Wonen te voldoen zoals aangegeven in de opdrachtbevestiging. Indien de Opdrachtgever het loon en de kosten verschuldigd is terwijl de (huur/koop)overeenkomst niet tot stand is gekomen zoals bedoeld in artikel 4.2, dan dient betaling te geschieden binnen 5 werkdagen na ontvangst door de huurder van de afwijzing. Bij niet betaling geraakt opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim en zal de wettelijke rente vermeerderd met 5% verschuldigd worden over iedere dag dat betaling uitblijft. Voorts zal Opdrachtgever buiten-gerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn van 15% van het loon met een minimum van € 250.

6.3 De opdrachtgever is in geen geval gerechtigd tot opschorting van de betaling, tenzij de wet hem daartoe de bevoegdheid geeft.

6.4 het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Apartt Wonen door hem aan Apartt Wonen verschuldigd bedrag te verrekenen met enig bedrag dat Apartt Wonen aan hem verschuldigd mocht zijn, dan wel zal worden.

Artikel 7 – Looptijd 7.1 De overeenkomst van opdracht is aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van de datum, waarop de opdracht aan Apartt Wonen is verstrekt.

7.2 De overeenkomst eindigt (onder meer) door opzegging of doordat de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden zijn voltooid.

7.3 De Opdrachtgever is bevoegd om deze overeenkomst op ieder moment op te zeggen door middel van een aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

7.4 Apartt Wonen is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief op te zeggen, indien onder meer (en derhalve niet uitsluitend):

a) de Opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst van opdracht, deze algemene bepalingen dan wel met andere tussen Apartt Wonen en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten van welke aard dan ook, en zulk een verzuim niet binnen 7 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven, onverminderd het recht van Apartt Wonen op volledige schadevergoeding respectievelijk nakoming;

b) in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, een onderhands akkoord met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen;

c) indien er naar het oordeel van Apartt Wonen sprake is van een ernstige verstoring van de relatie tussen Apartt Wonen en de Opdrachtgever;

d) indien de Opdrachtgever commercieel ernstig in opspraak raakt;

e) indien de Opdrachtgever zich vestigt buiten Nederland en dit onoverkoombare problemen oplevert voor Conform Makelaars;

f) indien blijkt dat de Opdrachtgever aan Apartt Wonen onjuiste gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst die van dien aard zijn dat, indien Apartt Wonen met deze gegevens bekend zou zijn geweest, de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten;

g) indien sprake is van andere omstandigheden die zich naar het oordeel van Apartt Wonen tegen voortzetting van de overeenkomst verzetten.

7.5 Onverlet de verplichting van de Opdrachtgever om de vergoeding voor de werkzaamheden en de onkosten te betalen, kunnen partijen aan beëindiging van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd op grond van wanprestatie.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid:

8.1 Apartt Wonen sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een handelen en/of nalaten, dan wel natuurlijke personen of rechtspersonen waarvan Apartt Wonen zich bij de uitvoering van de opdracht bedient, tenzij dit handelen en/of nalaten als opzet of grove schuld is aan te merken. Mocht Apartt Wonen onverhoopt aansprakelijk zijn voor een gebeurtenis bij de uitvoering van de opdracht – waaronder begrepen een nalaten -, dan is de aansprakelijkheid van Apartt Wonen beperkt tot het maximum bedrag van € 2000,–.

8.2 De Opdrachtgever vrijwaart Apartt Wonen tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door Apartt Wonen voor de Opdrachtgever worden verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van Apartt Wonen.

Artikel 9 – Toepasselijk recht / bevoegde rechter:

9.1 Op de overeenkomst van opdracht en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst van opdracht dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Artikel 10 – Diversen:

10.1 Wijzigingen in of afwijkingen van deze algemene bepalingen, tussen partijen gesloten overeenkomst(en) en/of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht indien partijen deze schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend.

10.2 De nietigheid c.q. het onverbindend zijn van een bepaling van deze algemene bepalingen dan wel de overeenkomst van opdracht heeft niet tot gevolg dat de algemene bepalingen dan wel de overeenkomst van opdracht in haar geheel nietig c.q. onverbindend zijn / is. In plaats van de nietige of ongeldige bepaling zullen partijen een passende regeling overeenkomen, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

10.3 Het niet nemen door een partij van enige actie in geval van wanprestatie ter zake van enige bepaling van deze algemene bepalingen dan wel de overeenkomst van opdracht door de andere partij of het toestaan of gedogen van een afwijking van enige bepaling van deze algemene bepalingen dan wel de overeenkomst van opdracht, kan niet worden beschouwd als afstand van recht.

10.4 Voor zover in deze algemene bepalingen en / of overeenkomst van opdracht niet anders is bepaald, zijn de in deze algemene bepalingen en / of de overeenkomst van opdracht beschreven rechten en verplichtingen niet overdraagbaar, tenzij met schriftelijke toestemming van alle partijen.

10.5 Aan de opschriften (“kopjes”) boven de onderscheiden bepalingen in de overeenkomst of de algemene bepalingen komt geen zelfstandige betekenis toe. Deze opschriften zijn uitsluitend toegevoegd om reden van overzichtelijkheid en zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen in deze overeenkomst.

10.6 Indien enige bepaling in de tussen Apartt Wonen en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) in strijd is met enige bepaling van deze algemene bepalingen, prevaleert de bepaling van de overeenkomst(en). Algemene bepalingen zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en tevens opvraagbaar ten kantore van Apartt Wonen en zullen op verzoek per e-mail digitaal worden toegezonden.